Velex

Velex, vereniging van levensexecuteurs

Notaris

Stichting Levensexecutele Nederland en Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX) voorzien in de behoefte om onafhankelijke en professionele levensexecuteurs of toezichthouders te benoemen in een levenstestament. Bijvoorbeeld wanneer er geen familie of vrienden zijn die deze taak op zich kunnen of willen nemen. Soms ontbreekt het simpelweg aan deskundigheid. Denk hierbij aan een ondernemer met een ingewikkelde ondernemingsstructuur of een (samengesteld) gezin met ernstig verstoorde familieverhoudingen. Of er is onvoldoende vertrouwen om deze verantwoordelijkheid aan hen over te laten.

Voor de meeste cliënten is vertrouwen essentieel om in geval van wilsonbekwaamheid zijn of haar zaken door derden te laten behartigen.

Omdat persoonlijk contact de basis vormt voor een vertrouwensrelatie, kan jouw cliënt op voorhand behoefte hebben aan contact met een levensexecuteur of toezichthouder van VELEX. De cliënt kan dit lid met diens instemming vervolgens in het levenstestament benoemen en desgewenst de Stichting een opvolgend gevolmachtigde of toezichthouder laten benoemen als dat nodig is.

De stichting benoemt een levensexecuteur of toezichthouder van VELEX

Jouw cliënt kan de Stichting benoemen in het levenstestament om een lid van VELEX (of in uitzonderingsgevallen een derde) aan te wijzen mocht je cliënt wilsonbekwaam worden. De leden zijn allen financieel deskundig en hebben daarnaast de leergang Levensexecutele & Toezichthouder en de leergang Executele van de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX) gevolgd.

De Stichting kan eventueel een gevolmachtigde van buiten VELEX aanwijzen als dat noodzakelijk is. Zoals bijvoorbeeld een medisch onderlegde levensexecuteur.

Onze werkwijze

Om de Stichting of een individueel lid van VELEX te kunnen aanwijzen, hebben wij onze werkwijze aan de hand van een stappenplan samengevat:

  1. Je cliënt kiest zelf een levensexecuteur of toezichthouder uit de ledenlijst van VELEX. Of de Stichting selecteert op basis van de wensen van de cliënt maximaal drie levensexecuteurs of toezichthouders waar je cliënt een keuze uit maakt.
  2. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met het gekozen lid van VELEX. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend (maximaal een half uur).
  3. Na akkoord van je cliënt wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbrief samen met onze leveringsvoorwaarden.
  4. Nadat jouw cliënt de opdracht en leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd, volgt het inventarisatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de levensexecuteur of toezichthouder met de cliënt en eventuele betrokkenen de wensen en uitgangspunten voor het (concept) levenstestament. De levensexecuteur of toezichthouder stelt ook een plan van aanpak op inclusief een periodiek onderhoudsgesprek (minimaal een keer per jaar). De bestede tijd wordt tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
  5. De levensexecuteur of toezichthouder neemt ieder jaar contact op met de cliënt om te bespreken of de uitgangspunten zoals opgenomen in het levenstestament nog overeenkomen met de wensen van cliënt. De bestede tijd wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid

Stichting Levensexecutele Nederland en Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX) hebben allebei de taak de professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van de bij de VELEX aangesloten leden te bewaken. De Stichting of VELEX kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de taakuitvoering door een lid van VELEX of extern ingeschakelde specialisten.